do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej

Wiersz

Ogrody, ogrody… mojej żonie, ogrodniczce Ogrody, ogrody, zielone azyle, tu dzień twój zmęczony przysiądzie na chwilę, tu w cieniu altany jest pora dla zdrowia prostują się sprawy w tym gąszczu listowia.

WWW: RODTARNOGAJ.wroclaw.pl

e-mail: RODTARNOGAJ@gmail.com

Get Adobe Flash player

jak zostac dzialkowcem

Sposoby uzyskania prawa do działki w PZD wg nowej ustawy o ROD.

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, w następujący sposób:

- W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób.

- Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka.

- Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z umowy dzierżawy działkowej - dotyczy działki użytkowanej przez żyjącego współmałżonka.

- Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa  – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca.

- Podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu PZD – tylko w nowym ogrodzie a więc nie dotyczy taki przypadek naszego ROD. Podstawa prawna art. 27 ustawy o ROD i § 13 ust. 2 statutu PZD.

Zamieszczamy dokumenty, jakie należy sporządzić przy przeniesieniu prawa do działki, zawieraniu umowy dzierżawy działkowej oraz wstąpieniu w prawa do działki.

Druki (poza uchwałami zarządu ROD) są dostępne do pobrania w menu po lewej stronie.

Przeniesienie praw do działki. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.

(kandydat na działkowca nabywa – w drodze kupna – wyposażenie działki, tj. altankę, urządzenia, nasadzenia itp.  od dotychczasowego użytkownika - dzierżawcy działki.)

Do kandydata na działkowca należy:

1. Podpisanie umowy przeniesienia praw do działki z dotychczasowym jej dzierżawcą (w 3 egzemplarzach: 1 dla ROD, 1 dla Zbywcy, 1 dla Nabywcy)

2. Zatwierdzenie tej umowy u notariusza za  opłatą (wg taksy notarialnej),

3. Złożenie w Zarządzie ROD „Tarnogaj“ zatwierdzonego notarialnie egzemplarza tej umowy.

4. Złożenie w Zarządzie ROD „Tarnogaj“ wniosku  o zatwierdzenie przeniesienia  prawa do działki

5. Odbycie 3 dniowego szkolenia w Okręgowym Zarządzie PZD we Wrocławiu, ul. Starogroblowa 4 na podst. otrzymanego skierowania.

6. Wypełnienie Deklaracji wstąpienia do PZD - składka 6 zł rocznie,

7. Dokonanie wymaganych opłat (jednorazowo: opłata rejestracyjna, opłata inwestycyjna oraz uchwalone przez walne zebranie ROD i PZD roczne opłaty ogrodowe)

Wstąpienie w prawo do działki poprzez umowę dzierżawy działkowej, podpisaną z zarządem ROD (kiedy zarząd dysponuje wolnymi działkami). Podstawa prawna art.27 ustawy o ROD.

Do kandydata na działkowca należy:

1. Odbycie 3 dniowego szkolenia w Okręgowym Zarządzie PZD we Wrocławiu, ul. Starogroblowa 4 na podst. otrzymanego skierowania.

2. Dokonanie wymaganych opłat (jednorazowo: opłata rejestracyjna, opłata inwestycyjna oraz uchwalone przez walne zebranie ROD i PZD roczne opłaty ogrodowe)

3. Podpisanie umowy dzierżawy działkowej z Zarządem ROD Tarnogaj.

4. Wypełnienie Deklaracji wstąpienia do PZD - składka 6 zł rocznie,

Wstąpienie w prawo do jednej działki przez współmałżonka (forma współdzierżawienia działki przez oboje współmałżonków). Podstawa prawna art.27 ust. 2 ustawy o ROD.

Do kandydata na działkowca należy:

1. Złożenie w Zarządzie ROD Tarnogaj oświadczenia o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z umowy dzierżawy działkowej dotyczącej działki użytkowanej przez żyjącego współmałżonka

2. Przedstawienie  odpisu aktu małżeństwa.

3. Wypełnienie Deklaracji wstąpienia do PZD - z podziałem składki rocznej 6 zł równo pomiędzy współmałżonków.

4. Podpisanie umowy dzierżawy działkowej z Zarządem ROD Tarnogaj.

Wstąpienie w prawo do działki po zmarłym działkowcu, przez współmałżonka. lub osobę bliską (w terminie 6 m-cy od dnia śmierci działkowca). Podstawa prawna art. 38 ustawy o ROD

Do kandydata na działkowca należy:

1. Przedstawienie odpisu aktu zgonu dotychczasowego dzierżawcy

2. Złożenie w Zarządzie ROD „Tarnogaj“ wniosku  o wstąpienie w prawo do działki (przez współmałżonka) lub wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu (przez osobę bliską),

3. Odbycie 3 dniowego szkolenia w Okręgowym Zarządzie PZD we Wrocławiu, ul. Starogroblowa 4 na podst. otrzymanego skierowania.

4. Dokonanie wymaganych opłat (jednorazowo: opłata rejestracyjna oraz uchwalone przez walne zebranie ROD i PZD roczne opłaty ogrodowe). Opłata inwestycyjna nie dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca lub osoby mu bliskiej (wstępnych, zstępnych).

4. Podpisanie umowy dzierżawy działkowej z Zarządem ROD Tarnogaj.

Uwaga !

W każdym wypadku wstąpienia w prawa do działki, Zarząd ROD podejmuje decyzję o zatwierdzeniu tego prawa (lub przeniesienia tego prawa) w formie uchwały Zarządu.

Osoba bliska – wg art. 2 pkt 8 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 : „Osoba bliska – należy przez to rozumieć małżonka działkowca, jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia”

Wpisowe (czyli opłatę rejestracyjną) wpłaca każdy nowy działkowiec, a więc także osoba bliska, na rzecz której nastąpiło przeniesienie praw do działki lub z którą zawarto umowę dzierżawy działkowej po śmierci działkowca. Wynika to z § 5 ust. 1 Uchwały Nr 5/XVII/2001 Krajowej Rady PZD z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców, zgodnie z którym wpisowe (opłata rejestracyjna) jest opłatą ogrodową obowiązującą wszystkich działkowców.

Jedynym wyjątkiem od powyższego jest przypadek, kiedy współmałżonek za życia działkowca ubiega się o prawo do działki. Jest wówczas zwolniony ze wszystkich opłat, a więc także z opłaty rejestracyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ROD Tarnogaj

ROD Tarnogaj

50-513 Wrocław, ul. Gazowa B/N

Biuro Zarządu znajduje się na Terenie I

wejście od ulicy Gazowej

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/