do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej

Wiersz

Ogrody, ogrody… mojej żonie, ogrodniczce Ogrody, ogrody, zielone azyle, tu dzień twój zmęczony przysiądzie na chwilę, tu w cieniu altany jest pora dla zdrowia prostują się sprawy w tym gąszczu listowia.

WWW: RODTARNOGAJ.wroclaw.pl

e-mail: RODTARNOGAJ@gmail.com

Get Adobe Flash player

Moja działka

Zawartość dla zalogowanych

jak zostac dzialkowcem

Publikacje PZD

Zielona RP

Dzialkowiec

Informator

 
Wyłączenie wody na terenie i i ii planowane jest na 03.11.2021.
Proszę o zdjęcie kranów i zabezpieczenie zaślepkami.  
Zarząd ROD Tarnogaj 
 

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd ROD TARNOGAJ we Wrocławiu

 zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Które odbędzie się w dniu 29.09.2021 /środa/ na terenie działki nr 6/I Zarządu ROD ‘Tarnogaj” znajdującej się przy biurze Zarządu ROD

Początek obrad:

W  I terminie    godz. 16.30;

w II terminie    godz.  17.00.

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,   co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

                                                                                                         

ZARZĄD

ROD  TARNOGAJ

Porządek Obrad Walnego Zebrania

Sprawozdawczego w ROD

(Konferencji Delegatów)

dla ROD, w których w 2020 r. nie odbyło się WZ/KD

 

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 • Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej[1].
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 • Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2020 roku[2].
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 • Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 • Projekt planu pracy na 2021 r.
 • Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 • Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 • Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD[3].
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD[4].
 • Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD 4.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[5],
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu  25.09.2021 /sobota/          w godz. od   10oo     do 12oo

w   biurze Zarządu   ROD Tarnogaj Wrocław ul. Gazowa b/n.

 

[1] Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

[2] Tylko w przypadku, gdy w 2020 r.  przeprowadzona była kontrola organów ROD.

[3] Tylko w przypadku, gdy dokooptowano członka(-ów) organu ROD (§ 40 ust. 2 Statutu PZD).

[4] W przypadku, gdy zajdzie potrzeba dokonania wyborów uzupełniających (organu lub delegata) z powodu braku organu, wakatu lub niezatwierdzenia osób dokooptowanych do organu ROD (§ 65 ust. 3 Statutu PZD).

[5] Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

 

REGULAMIN

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

ROD TARNOGAJ    we   WROCŁAWIU

z dnia   29 września 2021 roku

 • Walne zebranie i uczestnicy
  • W walnym zebraniu sprawozdawczym (dalej: „Zebranie”), może uczestniczyć i brać udział w głosowaniach członek PZD posiadający prawo do działki w ROD Tarnogaj we Wrocławiu (dalej: „ROD”). Bez prawa udziału w głosowaniach w Zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele organów PZD wyższego stopnia oraz zaproszeni przez Zarząd ROD goście.
  • O ile Statut PZD nie stanowi inaczej, członek PZD posiadający prawo do działki w ROD ma prawo być wybranym do organu ROD oraz jako delegat na okręgowy zjazd delegatów z tym, że osoba nieobecna na Zebraniu może zostać wybrana, o ile przed Zebraniem złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór.
  • Decyzje Zebranie podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  • Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 • Przewodniczący walnego zebrania, Prezydium i wybór komisji
  • Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD, Przewodniczącego Walnego Zebrania (dalej: „Przewodniczący”). Kandydatów na Przewodniczącego może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Przewodniczący proponuje liczbę i skład Prezydium Zebrania. Kandydatów do Prezydium może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Zebranie wybiera Komisję mandatową, Komisję uchwał i wniosków oraz Komisję Wyborczą[1]. Proponowaną liczbę członków oraz kandydatów na członków komisji przedstawia Przewodniczący. Na członka komisji może być wybrany wyłącznie członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Z Zebrania sporządzany jest protokół obejmujący wszystkie decyzje i przebieg Zebrania oraz dyskusji. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.
 • Przebieg Zebrania
  • Przewodniczący czuwa nad tym, aby Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem i obowiązującymi w PZD przepisami oraz niniejszym regulaminem.
  • Przewodniczący ustala kolejność wystąpień i udziela głosu w dyskusji.
  • Poza kolejnością Przewodniczący zebrania może udzielić głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów PZD wyższego stopnia oraz w sprawach formalnych.
  • Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć ..5. minut.
  • Ograniczenie czasu wystąpień nie dotyczy: zaproszonych gości, przedstawicieli organów PZD wyższego stopnia oraz członków organów ROD odpowiadających na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
  • Głosowania zarządza i przeprowadza Przewodniczący. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może wyznaczyć do pomocy przy ich liczeniu poszczególne osoby, spośród członków PZD uprawnionych do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
 • Komisje Zebrania
  • Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Zebrania. Przewodniczący Komisji składa Zebraniu sprawozdanie z prac Komisji i ogłasza ich wyniki.
  • Komisja uchwał i wniosków rejestruje projekty uchwał i wniosków przedstawione przez Zarząd ROD lub zgłoszone w trakcie Zebrania. Sprawozdanie z pracy Komisji (przygotowane projekty uchwał itp.) przedstawia Przewodniczący Komisji.
  • Komisja wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych w wyborach uzupełniających do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd. Kandydatów może zgłaszać osoba uprawniona do uczestniczenia w Zebraniu i udziału w głosowaniach. Przewodniczący Komisji przedstawia na Zebraniu kandydatów zgłoszonych do Komisji.
  • Komisje Zebrania sporządzają protokoły ze swoich prac. Protokoły komisji stanowią załączniki do protokołu z Zebrania.
 • Dokumentacja Zebrania, zakończenie zebrania i rozstrzyganie kwestii spornych
  • Dokumenty z Zebrania podpisuje Przewodniczący wraz z Przewodniczącym Komisji uchwał i wniosków.
  • Protokół z Zebrania podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
  • Protokoły z prac komisji Zebrania podpisują wszyscy członkowie komisji.
  • Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania i przy braku sprzeciwu Zebranie ulega rozwiązaniu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani w przepisach związkowych, rozstrzyga Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Prezydium Zebrania.

 

[1] Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

Zarząd ROD "Tarnogaj" we Wrocławiu podjął Uchwałę nr 13/2021 z dnia 24.04.2021.

w sprawie podwyższenia wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci  z terenu  ROD w roku 2021.

Zarząd ROD „Tarnogaj” we Wrocławiu, mając na uwadze wprowadzoną przez Gminę Wrocław zmianą przepisów systemu gospodarowania odpadami od września 2020r, zgodnie z art.33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD , §64pkt 7  Statutu  PZD oraz uchwałą Rady Gminy we Wrocławiu regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości ustala podwyższoną opłatę za wywóz nieczystości z terenu ROD w roku 2021 z 30zł do wysokości 50zł od działki.

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2021.

Podjęcie uchwały jest powodowane podwyższeniem przez władze Gminy opłat za wywożenie  odpadów oraz zlikwidowanie darmowych dużych kontenerów na odpady zielone, które nam dotychczas przysługiwały.

Za duże kontenery Ogród ponosi dodatkowe koszty.

Osoby, które już dokonały opłaty za działkę za 2021rok proszone są o dokonanie dopłaty za wywóz odpadów po 20zł od działki.

Zarząd ROD Tarnogaj Wrocław

Drodzy działkowcy z terenu I

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uruchomienia wody informujemy:

Prace przy uruchomieniu wody na terenie I trwają już od ponad 3 tygodni. Wykonywane były prace w studzience przy biurze dot.montażu wodomierza. Dwa tygodnie temu wyjęto pompę ze studni ponieważ była nie sprawna. Została wysłana w ramach reklamacji. 

Tydzień temu dokonywano przekopu od studni do magazynku w celu umieszczenia w nowym miejscu wyłącznika przepięciowego. Ponadto wykonano nową wylewke pod zbiornik hydroforowy, który przechylał się.

W ostatnią niedzielę pięciu działkowców wraz z firmą GUTEX zatopili kolejną pompę w studni i sprawdzali pracę pompy ponad 2 godziny.

Pozostały prace dotyczące sprawdzenia szczelności zmontowanych rur, złączek, zaworów i węży.  Napełnienie hydroforu wraz z wytworzeniem poduszki powietrznej, które mają wykonać działkowcy z terenu I.

ZARZĄD ROD TARNOGAJ

 

Uwaga działkowcy! 

APEL

w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie trzeciej fali pandemii

COVID-19 diametralnie zmienił nasze codzienne funkcjonowanie.  Kryzysowa sytuacja trwa tak długo, że wielu z nas zaczęło lekceważyć obowiązujące restrykcje. Niestety apogeum trzeciej fali jest dopiero przed nami. 

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, najbliższe dwa tygodnie mogą być decydujące, jeśli chodzi o dalszy przebieg pandemii i jej skutki. 

Dlatego apelujemy o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Przestrzeganie tych zasad jest najprostszą metodą, która może przyczynić się do zahamowywania pandemii. 

1. Pamiętajmy, by na terenie ROD obowiązkowo nosić maski zasłaniające usta i nos i zachowywać dystans społeczny. Na swoich działkach możemy przebywać bez maseczek, ale postępujmy ostrożnie i rozważnie.

2. Unikajmy dużych skupisk ludzi. Powstrzymajmy się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny

3. Szczególną ostrożność zachowujmy również w drodze na działkę i z działki. Podróżując środkami komunikacji miejskiej pamiętajmy o odpowiednim odstępie od współpasażerów, o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej, starajmy się często dezynfekować ręce w czasie podróży, zwłaszcza jeżeli dotykamy różnych powierzchni w danym pojeździe. Nie zapominajmy o regularnym dezynfekowaniu telefonu komórkowego.

Bądźmy odpowiedzialni! Nie narażajmy siebie i innych!

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców  

DYSTANS  DEZYNFEKCJA MASECZKA

Warszawa, 25 marca 2021 r.  

ROD Tarnogaj

ROD Tarnogaj

50-513 Wrocław, ul. Gazowa B/N

Biuro Zarządu znajduje się na Terenie I

wejście od ulicy Gazowej

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/