do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej
Szanowni Działkowcy, witamy na stronie ROD Tarnogaj. Stworzyliśmy dla Was stronę internetową, dzięki której będziemy mogli się bliżej poznać i lepiej dbać o nasz Ogród. Zachęcamy do logowania i dzielenia się Waszymi talentami, abyśmy mogli wspólnie tworzyć lepsze warunki funkcjonowania naszej Wspólnoty Działkowej

Wiersz

Ogrody, ogrody… mojej żonie, ogrodniczce Ogrody, ogrody, zielone azyle, tu dzień twój zmęczony przysiądzie na chwilę, tu w cieniu altany jest pora dla zdrowia prostują się sprawy w tym gąszczu listowia.

WWW: RODTARNOGAJ.wroclaw.pl

e-mail: RODTARNOGAJ@gmail.com

Get Adobe Flash player

jak zostac dzialkowcem

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd ROD TARNOGAJ we Wrocławiu

 zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Które odbędzie się w dniu 29.09.2021 /środa/ na terenie działki nr 6/I Zarządu ROD ‘Tarnogaj” znajdującej się przy biurze Zarządu ROD

Początek obrad:

W  I terminie    godz. 16.30;

w II terminie    godz.  17.00.

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,   co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

                                                                                                         

ZARZĄD

ROD  TARNOGAJ

Porządek Obrad Walnego Zebrania

Sprawozdawczego w ROD

(Konferencji Delegatów)

dla ROD, w których w 2020 r. nie odbyło się WZ/KD

 

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 • Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej[1].
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 • Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2020 roku[2].
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 • Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 • Projekt planu pracy na 2021 r.
 • Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 • Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 • Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD[3].
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD[4].
 • Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD 4.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[5],
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu  25.09.2021 /sobota/          w godz. od   10oo     do 12oo

w   biurze Zarządu   ROD Tarnogaj Wrocław ul. Gazowa b/n.

 

[1] Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

[2] Tylko w przypadku, gdy w 2020 r.  przeprowadzona była kontrola organów ROD.

[3] Tylko w przypadku, gdy dokooptowano członka(-ów) organu ROD (§ 40 ust. 2 Statutu PZD).

[4] W przypadku, gdy zajdzie potrzeba dokonania wyborów uzupełniających (organu lub delegata) z powodu braku organu, wakatu lub niezatwierdzenia osób dokooptowanych do organu ROD (§ 65 ust. 3 Statutu PZD).

[5] Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

 

REGULAMIN

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

ROD TARNOGAJ    we   WROCŁAWIU

z dnia   29 września 2021 roku

 • Walne zebranie i uczestnicy
  • W walnym zebraniu sprawozdawczym (dalej: „Zebranie”), może uczestniczyć i brać udział w głosowaniach członek PZD posiadający prawo do działki w ROD Tarnogaj we Wrocławiu (dalej: „ROD”). Bez prawa udziału w głosowaniach w Zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele organów PZD wyższego stopnia oraz zaproszeni przez Zarząd ROD goście.
  • O ile Statut PZD nie stanowi inaczej, członek PZD posiadający prawo do działki w ROD ma prawo być wybranym do organu ROD oraz jako delegat na okręgowy zjazd delegatów z tym, że osoba nieobecna na Zebraniu może zostać wybrana, o ile przed Zebraniem złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór.
  • Decyzje Zebranie podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  • Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 • Przewodniczący walnego zebrania, Prezydium i wybór komisji
  • Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD, Przewodniczącego Walnego Zebrania (dalej: „Przewodniczący”). Kandydatów na Przewodniczącego może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Przewodniczący proponuje liczbę i skład Prezydium Zebrania. Kandydatów do Prezydium może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Zebranie wybiera Komisję mandatową, Komisję uchwał i wniosków oraz Komisję Wyborczą[1]. Proponowaną liczbę członków oraz kandydatów na członków komisji przedstawia Przewodniczący. Na członka komisji może być wybrany wyłącznie członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Z Zebrania sporządzany jest protokół obejmujący wszystkie decyzje i przebieg Zebrania oraz dyskusji. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.
 • Przebieg Zebrania
  • Przewodniczący czuwa nad tym, aby Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem i obowiązującymi w PZD przepisami oraz niniejszym regulaminem.
  • Przewodniczący ustala kolejność wystąpień i udziela głosu w dyskusji.
  • Poza kolejnością Przewodniczący zebrania może udzielić głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów PZD wyższego stopnia oraz w sprawach formalnych.
  • Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć ..5. minut.
  • Ograniczenie czasu wystąpień nie dotyczy: zaproszonych gości, przedstawicieli organów PZD wyższego stopnia oraz członków organów ROD odpowiadających na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
  • Głosowania zarządza i przeprowadza Przewodniczący. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może wyznaczyć do pomocy przy ich liczeniu poszczególne osoby, spośród członków PZD uprawnionych do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
 • Komisje Zebrania
  • Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Zebrania. Przewodniczący Komisji składa Zebraniu sprawozdanie z prac Komisji i ogłasza ich wyniki.
  • Komisja uchwał i wniosków rejestruje projekty uchwał i wniosków przedstawione przez Zarząd ROD lub zgłoszone w trakcie Zebrania. Sprawozdanie z pracy Komisji (przygotowane projekty uchwał itp.) przedstawia Przewodniczący Komisji.
  • Komisja wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych w wyborach uzupełniających do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd. Kandydatów może zgłaszać osoba uprawniona do uczestniczenia w Zebraniu i udziału w głosowaniach. Przewodniczący Komisji przedstawia na Zebraniu kandydatów zgłoszonych do Komisji.
  • Komisje Zebrania sporządzają protokoły ze swoich prac. Protokoły komisji stanowią załączniki do protokołu z Zebrania.
 • Dokumentacja Zebrania, zakończenie zebrania i rozstrzyganie kwestii spornych
  • Dokumenty z Zebrania podpisuje Przewodniczący wraz z Przewodniczącym Komisji uchwał i wniosków.
  • Protokół z Zebrania podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
  • Protokoły z prac komisji Zebrania podpisują wszyscy członkowie komisji.
  • Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania i przy braku sprzeciwu Zebranie ulega rozwiązaniu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani w przepisach związkowych, rozstrzyga Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Prezydium Zebrania.

 

[1] Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

ROD Tarnogaj

ROD Tarnogaj

50-513 Wrocław, ul. Gazowa B/N

Biuro Zarządu znajduje się na Terenie I

wejście od ulicy Gazowej

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/